LANXESS worldwide

Corporate Website en | de

Asia

EMEA

Americas

Interactive Worldmap

Find all the contact information for the LANXESS sites worldwide

find out more

2014-03-20

LANXESS publiceert resultaten van het boekjaar 2013

  • Jaaromzet met 9 procent gedaald tot 8,3 miljard euro
  • EBITDA vóór buitengewone baten en lasten met 40 procent gedaald tot 735 miljoen euro
  • Verlies van 159 miljoen euro geboekt als gevolg van bijzondere waardeverminderingskosten
  • Voorgesteld dividend: 0,50 euro per aandeel
  • Verwachte EBITDA vóór buitengewone baten en lasten voor het eerste kwartaal van 2014: circa 200 miljoen euro

In een nog steeds moeilijke concurrentiesituatie verwacht speciaalchemiegroep LANXESS voor het eerste kwartaal van 2014 een EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van ongeveer 200 miljoen euro. Een jaar geleden haalde de groep een EBITDA voor buitengewone baten en lasten van 174 miljoen euro, die onder meer gedrukt werd door opstartkosten.

 

LANXESS bevestigde daarnaast de op 26 februari 2014 gepubliceerde voorlopige cijfers voor het afgelopen boekjaar 2013.

 

Ten opzichte van vorig jaar daalde de omzet met ongeveer negen procent tot 8,3 miljard euro. Deze ontwikkeling was hoofdzakelijk te wijten aan lagere verkoopprijzen in het segment Performance Polymers als gevolg van dalende grondstoffenprijzen en de moeilijke concurrentiesituatie. De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten daalde van jaar op jaar met 40 procent tot 735 miljoen euro, en lag dus binnen de voorspelde bandbreedte van 710 tot 760 miljoen euro. Dat was onder meer toe te schrijven aan een stijging van de productiekosten en negatieve valutaeffecten. De licht gestegen omzetvolumes konden de omzetdaling niet compenseren. De EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten van de groep bedroeg 8,9 procent, tegenover 13,4 procent een jaar geleden.

 

Het groepsresultaat tijdens het vierde kwartaal werd negatief beïnvloed door 257 miljoen euro aan kosten door bijzondere waardeverminderingen in de segmenten Performance Polymers (business units Keltan Elastomers en High Performance Elastomers) en Performance Chemicals (business unit Rubber Chemicals) en circa 30 miljoen euro aan vervroegd geboekte eenmalige kosten in het kader van het efficiëntieprogramma “Advance”. Zij hebben geleid tot een verlies voor de groep over het hele boekjaar van 159 miljoen euro en een winst per aandeel van -1,91 euro. In 2012 bedroeg het groepsresultaat 508 miljoen euro en de winst per aandeel 6,11 euro.

 

“Wij hebben een moeilijk jaar achter de rug”, zei Bernhard Duettmann, financieel directeur van LANXESS. “De volatiele grondstoffenprijzen en de toenemende concurrentie, vooral in de rubberactiviteiten, drukten op het resultaat.”

 

Op de algemene aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2014 zal voor 2013 een dividend van 0,50 euro per aandeel worden voorgesteld. Dat zal leiden tot een totaal uitkeringsbedrag van ongeveer 42 miljoen euro. Voor 2012 keerde de groep een dividend van 1 euro per aandeel uit.

 

De investeringsuitgaven daalden van 696 miljoen euro in 2012 tot 624 miljoen euro. De operationele kasstroom van 641 miljoen euro lag als gevolg van deze resultaten 197 miljoen euro lager dan in 2012. De netto financiële verplichtingen stegen in een jaar tijd met 248 miljoen euro tot 1,7 miljard euro. “Tijdens het vierde kwartaal zijn wij er dankzij ons strenge beheer van het werkkapitaal echter in geslaagd om de nettoschuld met 91 miljoen euro te doen dalen ten opzichte van het derde kwartaal”, zei Duettmann.

 

Resultaten per regio

 

De omzet in de regio Azië-Pacific bleef met een verlies van ongeveer 3 procent nagenoeg gelijk op 2,1 miljard euro. Daarbij haalden de segmenten Performance Polymers en Performance Chemicals een laag tot middelmatig eencijferig operationeel groeipercentage. In Groot-China noteerde LANXESS een verheugende ontwikkeling. Daar werd, net als vorig jaar, de drempel van 1 miljard euro omzet overschreden. Het aandeel van de regio Azië-Pacific in de omzet van de groep steeg tot 26 procent.

 

De omzet in de EMEA-regio (exclusief Duitsland) daalde met ongeveer 5 procent tot 2,4 miljard euro. Het aandeel in de omzet van de groep steeg tot 29 procent.

 

In Duitsland haalde LANXESS een omzet van ongeveer 1,5 miljard euro, of bijna 8 procent minder dan vorig jaar. Het aandeel van Duitsland in de groepsomzet bedroeg 17 procent.

 

De omzet in Noord-Amerika bedroeg 1,3 miljard euro, of ongeveer 17 procent minder dan vorig jaar. Dat komt overeen met een aandeel in de groepsomzet van 16 procent.

 

In de regio Latijns-Amerika ging de omzet met bijna 19 procent achteruit tot ongeveer 1 miljard euro. Het aandeel in de omzet van de groep daalde tot 12 procent.

 

In de BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China, Zuid-Afrika) daalde de omzet met circa 7 procent tot 2 miljard euro. Het aandeel in de groepsomzet bleef 24 procent.

 

Resultaten per segment

 

Het segment Performance Polymers haalde tijdens het verslagjaar een omzet van ongeveer 4,5 miljard euro. Dat komt overeen met een aanzienlijke omzetdaling van ongeveer 13 procent. Een aanhoudend moeilijke marktsituatie en sterk gedaalde en volatiele inkoopprijzen voor grondstoffen, meer bepaald voor butadieen, leidden tot een negatief prijseffect van 15 procent. Daarbij kwam nog de invloed van negatieve wisselkoerseffecten. De omzetvolumes stegen met ongeveer 4 procent, gedeeltelijk als gevolg van capaciteitsuitbreidingen in de business units Butyl Rubber en High Performance Materials.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten van het segment kromp met 52 procent tot 389 miljoen euro. Het resultaat had niet alleen te lijden onder de impact van de dalende verkoopprijzen en negatieve wisselkoerseffecten, maar eveneens van de waardevermindering en het afbouwen van de voorraden en van de opstartkosten voor de nieuwe butylrubberfabriek in Singapore.

 

De omzet in het segment Advanced Intermediates lag in 2013 iets lager dan in 2012, namelijk op 1,6 miljard euro. Een stijging van de verkoopprijzen compenseerde de lichte daling van de omzetvolumes. De evolutie van de wisselkoersen was echter nadelig voor het resultaat. Vooral de vraag naar agrochemicaliën bleef in de beide business units van het segment stabiel.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten zakte met ongeveer 6 procent tot 286 miljoen euro. Hogere verkoopprijzen en lagere grondstoffenkosten werden gecompenseerd door kleinere omzetvolumes, hogere productiekosten en negatieve wisselkoerseffecten.

 

De omzet in het segment Performance Chemicals daalde tijdens het boekjaar 2013 licht met ongeveer 3 procent tot 2,1 miljard euro. Dat was vooral het gevolg van 3 procent aan negatieve valutaeffecten en licht negatieve prijs- en volume-effecten.

 

De EBITDA vóór buitengewone baten en lasten lag er ongeveer 18 procent lager dan vorig jaar en bedroeg 231 miljoen euro. Het resultaat had niet alleen te lijden onder de impact van dalende omzetvolumes, lagere verkoopprijzen en nadelige wisselkoersen, maar vooral onder de invloed van de gestegen productiekosten en de iets hogere inkoopprijzen voor grondstoffen.

 

Programma voor efficiëntieverhoging “Advance”

 

In het kader van het programma voor efficiëntieverhoging “Advance” hebben al ongeveer 730 medewerkers uit de hele wereld het aanbod van LANXESS aanvaard om het bedrijf tegen eind 2015 vrijwillig te verlaten via een regeling voor vervroegd pensioen of in ruil voor een ontslagvergoeding. In 2013 werd daarvoor al 110 van de begrote 150 miljoen euro aan eenmalige kosten geboekt. Vanaf 2015 verwacht LANXESS hierdoor ongeveer 100 miljoen euro per jaar te besparen.

 

Daarnaast heeft LANXESS zijn dochteronderneming in volle eigendom Perlon-Monofil verkocht aan de in München gevestigde Serafin Groep.

 

Vooruitzichten

 

LANXESS houdt er rekening mee dat de marktsituatie voor synthetisch rubber in het licht van de concurrentiesituatie en de capaciteit ook tijdens het boekjaar 2014 moeilijk zal blijven. De wisselkoersen, en vooral de Amerikaanse dollar, zullen waarschijnlijk volatiel blijven. Hetzelfde geldt voor de grondstoffenkosten, hoewel in relatief beperkte mate.

 

Het resultaat voor het eerste kwartaal van 2014 zal daarnaast nog de impact van een staking in het Belgische Zwijndrecht ondervinden. Daar ligt de productie in de butylrubberfabriek al drie weken stil.

 

Voor het hele boekjaar verwacht LANXESS een iets betere EBITDA vóór buitengewone baten en lasten. Dat heeft alleen al te maken met het wegvallen van eenmalige effecten, zelfs al zouden de verkoopprijzen laag blijven.

 

Voor het lopende boekjaar plant LANXESS ongeveer evenveel investeringen als vorig jaar. Het grootste deel daarvan zal dienen voor de bouw van de fabriek van wereldformaat voor hoogwaardig Nd-PBR-rubber (neodymiumgebaseerd performancebutadieenrubber) in Singapore en voor de oprichting van de fabriek voor EPDM-rubber (ethyleen-propyleen-dieen-monomeer) in China. Naar planning zullen de beide fabrieken in 2015 in gebruik worden genomen. Verder zal tijdens het derde kwartaal van dit jaar in Antwerpen een fabriek van wereldformaat voor polyamiden starten met de productie. Vanaf het boekjaar 2015 zullen de investeringen wellicht aanzienlijk dalen en hoofdzakelijk dienen voor de uitbreiding en het onderhoud van bestaande installaties.

 

In het persbericht van 8 mei 2014 over het eerste kwartaal zal LANXESS zoals gewoonlijk een meer gedetailleerde prognose voor het lopende boekjaar geven.

 

Kerncijfers voor heel 2013

(Figures in EUR million)

 

Heel 2012

Heel 2013

Wijziging (in percent)

Q4

2012

Q4

2013

Wijziging (in percent)

Omzet

9,094

8,300

-8.7

2,123

2,014

-5.1

EBITDA vóór buitengewone baten en lasten

1,223

735

-39.9

239

176

-26.4

EBITDA-marge vóór buitengewone baten en lasten (in procent)

13.4

8.9

11.3

8.7

Groepsresultaat

508

-159

<-100

50

-204

<-100

Winst per aandeel (in euro)

6.11

-1.91

<-100

0.61

-2.45

<-100

2012 geherformuleerd conform de herziene versie van IAS 19

 

LANXESS is een leider op het gebied van speciaalchemie, had in 2013 een omzet van 8,3 miljard euro en telt momenteel circa 17.300 personeelsleden in 31 landen. Het bedrijf is wereldwijd aanwezig in 52 productievestigingen. De kernactiviteit van LANXESS is de ontwikkeling, vervaardiging en de verkoop van kunststoffen, rubbers, halffabricaten en chemische specialiteiten. LANXESS maakt deel uit van de voorlopende duurzaamheidsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World en FTSE4Good en van de Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI).

Keulen, 20 maart 2014

 

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten die gebaseerd zijn op veronderstellingen en voorspellingen van dit ogenblik die opgesteld zijn door het bestuur van LANXESS AG. Verscheidene bekende en onbekende risico’s, onzekerheden en andere factoren zouden kunnen leiden tot beduidende verschillen tussen de feitelijke toekomstige resultaten, de financiële toestand, de evolutie of de resultaten van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Het bedrijf neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich om deze vooruitblikkende uitspraken te actualiseren of deze aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.

LANXESS is a leading specialty chemicals company with sales of EUR 8.3 billion in 2013 and roughly 17,300 employees in 31 countries. The company is currently represented at 52 production sites worldwide. The core business of LANXESS is the development, manufacturing and marketing of plastics, rubber, intermediates and specialty chemicals. LANXESS is a member of the leading sustainability indices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World and DJSI Europe) and FTSE4Good as well as CDP’s Climate Disclosure Leadership Index (CDLI).